10 کاری که رهبران موثر برای تشویق نوآوری انجام می دهند

راهکارهای تشویق برای ایده پردازی در شرکت ها

فضا ایجاد کنید

ایده پروری و مشکل یابی را فراموش نکنید

شفاف باشید

تیم باید خود راه حل را بیابد

امتحان کنید تا یاد بگیرید

نقش ها و عناوین را نادیده بگیرید

روی مشتریان تمرکز کنید

به آینده فکر کنید

داد و ستد ایده ها در بین اعضای تیم

به موفقیت پاداش دهید

همیشه سعی کنید متفاوت باشید

سخن پایانی

--

--

--

Atieh Gostar Computer Software Company (i-dev Software Group) Ltd and registration number 550646 were registered with the Tehran Registrar of Companies …

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Private Millionaire Club

Private Millionaire Club

Atieh Gostar Computer Software Company (i-dev Software Group) Ltd and registration number 550646 were registered with the Tehran Registrar of Companies …

More from Medium

How might we help Law Centres better manage demand so that all clients can receive an appropriate…

Timeular Time Integrations

How creating workflows for a solution helped to get an overall picture

Applications Of CPM And PERT